پسرم بي گناه است، نگذاريد اعدام شود

روزنامه اعتماد: پرونده اتهامي علي پسر نوجواني که به قصاص محکوم شده براي گذراندن آخرين مرحله قانوني نزد رئيس قوه قضائيه فرستاده شد.

به گزارش خبرنگار ما علي مهين ترابي پنج سال قبل در سن 16 سالگي به اتهام نزاعي مرگبار در مقابل مدرسه محل تحصيلش در کرج دستگير و پس از محاکمه به قصاص محکوم شد. اين متهم که بر بي گناهي خود اصرار دارد و مي گويد ضربه مرگبار را او به هم مدرسه يي اش وارد نکرده است چندي پيش طي نامه يي روند رسيدگي به پرونده اش را درست ندانست و تقاضاي اعاده دادرسي و محاکمه مجدد کرد. هم اکنون پرونده علي براي استيذان نزد رئيس قوه قضائيه فرستاده شده است.

پدر علي درباره پرونده فرزندش به خبرنگار ما گفت؛ علي در تمام جلسات محاکمه اش مصرانه توضيح داد که تصور نمي کند چاقويي که او در دست داشته به سينه مزدک برخورد کرده باشد ضمن اينکه هيچ قصدي براي درگيري يا به قتل رساندن مزدک نداشته است.

وي افزود؛ «مطابق آنچه که علي بارها در دادگاه گفته روز حادثه درگيري بين دوست او و مزدک به وقوع پيوست و علي در حين نزاع چاقويي را که به او داده بودند مقابل شکمش گرفته بود و مطابق نظريه پزشکي قانوني اگر وي به مقتول ضربه وارد مي کرد جراحت بايد در نقطه ديگري از پيکر مقتول ايجاد مي شد حال آنکه محل چاقوخوردگي با اظهارات علي مطابقت ندارد و اين موضوع در پزشکي قانوني نيز مطرح شده است.»

پدر علي ادامه داد؛ مطابق نظري که پزشکي قانوني اعلام کرده چاقو به طول دو سانتي متر و به صورت عرضي وارد بدن مزدک شده است. اما علي گفته که چاقو را به طور مستقيم و براي ترساندن مهاجمان روبه روي شکمش گرفته بود. از سويي چاقو بعد از چند روز در خانه يکي از هم کلاسي هاي علي پيدا شد و هيچ اثر خوني روي آن نبود.

همچنين مطابق نظريه پزشکي قانوني فوت وقت در بيمارستان هم در مرگ مزدک دخيل بوده است. چرا که مزدک از ناحيه آئورت دچار آسيب ديدگي شده بود و اگر مساله فوت وقت و کمبود امکانات بيمارستان وجود نداشت وي احتمالاً زنده مي ماند. از سويي پزشکي قانوني خاطرنشان کرده است پارگي آئورت فقط بر اثر ضربه چاقو به وجود نمي آيد و نحوه استفاده از شوک در بيمارستان نيز مي تواند سبب اين موضوع شود. پدر جوان محکوم به مرگ در ادامه به شهادت شهود اشاره کرد و گفت؛ زماني که علي تقاضاي اعاده دادرسي را مطرح کرد دو تن از افرادي که شاهد ماجرا بودند، شهادت دادند که در صحنه درگيري علي به مزدک چاقو نزده و پسرم تنها کسي بوده که پس از جراحت مزدک در محل ايستاده و به وي کمک کرده اما متاسفانه هيچ کدام از اين مسائل دادستاني را متقاعد نکرده است و تنها به استناد علم قاضي پسرم را به مرگ محکوم کردند و هيچ اقرار صريحي از سوي علي مطرح نبوده. وي ادامه داد؛ در جلسات محاکمه نيز هيچ کدام از شهود نگفتند که با چشم خود ديده اند علي چاقو را به مزدک زده است. همه آنها تاکيد کردند که در حين درگيري يک دفعه با هم به زمين خوردند و در اين ميان مزدک زخمي شده است. پدر علي ضمن ابراز همدردي با خانواده مزدک گفت؛ مزدک مثل پسرم براي من عزيز است و مي دانم خانواده اش رنج بزرگي را تحمل مي کنند و از اين بابت بسيار متاسف هستم اما علي مرتکب قتل نشده است و حتي اگر يک درصد در نظر بگيريم که احتمال دارد بي گناهي او ثابت شود، پس از اعدامش ديگر نمي توان چيزي را تغيير داد. با تمام احترامي که براي خانواده مزدک قائل هستم از آنها مي خواهم از قصاص پسرم علي چشم پوشي کنند، چرا که مزدک و علي در آن زمان 16 ساله بودند و هر دو درگير يک دعواي کودکانه که آن هم عاملش فرد ديگري بوده، شدند.

وي گفت؛ پدر مزدک مصرانه تصميم به قصاص علي گرفته است و من از او تقاضا دارم در تصميمش تجديدنظر کند. بنا بر اين گزارش هم اکنون پرونده علي براي استيذان نزد رئيس قوه قضائيه است و تنها آيت الله هاشمي شاهرودي است که مي تواند شانس زندگي دوباره را به او بدهد. علي طي نامه يي به رئيس قوه قضائيه خواستار رسيدگي بيشتر به پرونده اش شده است.