Tag Archives: Mohammad Latif

نامه خانواده محمد لطیف

جناب آقای مصطفایی
با سلام واحترام 
 درود به شرف شما وجسارت مثال زدنی شما در این کار خدا پسندانه برای موفقیت جنابعالی دعا میکنم ودر این راه به هر ترتیبی که دستور بفرمائید ملتزم به رکاب خواهم بود .
جناب آقای مصطفایی
پیرو نامه شما تقاضا دارم وقت ملاقاتی از جناب آقای شاهرودی ویا مجلس شورای اسلامی گرفته وبا مصاحبه با ایشان وحضرتعالی موضوع ملموس تر شود .واز آقای شاهرودی بخواهید خانواده محمد لطیف در زمان زندانی وآن مواقع که باید به محضر شما برای عرض مسائل دعوت میشدند .اجازه نیافتند .والان هیچ خواسته ایی از شما جز رویت محمد  ودستور به لغو اجرای مجازات های آینده را ندارند .محمد لطیف مشتی از نمونه خروار است .که چگونه سوخت ونابود شد واگر منجی چون شما نداشت محو نیز می شد .در صورتیکه نه اسلام ونه بشریت حکم به این موضوع را می دهد وما به عنوان خانواده محمد خواستار این هستیم که لااقل به نظر مراجع اعظام (حفظه) عنایتی شود 
موفقیت وبهروزی شما آرزوی من وخانواده لطیف می باشد .
خدا نگهدارتان باشد 
1387/3/5 .
 

Letter of Mohammad Latif to Nazanin Afshin-Jam

Dear Miss Nazanin Afshin-Jam


Respectful greetings. Today is the 17th day of my freedom. I will never forget your kindness and all those who helped me along the way. I spend 3 years and 3 months of my youth in the worst possible circumstances and I don’t know what my destiny would have been if it was not for you reaching out to help me.

I am writing this letter on Thursday March 6, 2008. It is now two days since I have returned from a one week trip to the holy city of Mashhad. The day you took the time to call me, I was shopping at a store. Until that day I had never heard your voice and I was so shocked and happy that I could not fit in my own skin. After that unforgettable day I prayed for you and your future success. I have attached a photo that I took three days after release.
 
I was a very good student while I was at school and despite some weaknesses in the last year (of junior high) , I have always loved studying and the school that I was attending was one of the best schools in the city. My father is retired from the post office of the city of Saveh and he was the head of that office for the last 15 years of his service. He is an educated man , just as my sister who is obtaining her masters degree in psychology and my brother who is a computer engineer and working at the university. My other sisters and brothers have already finished their high school.  Education was my first wish after freedom and I would like to recover all those years that I have missed.
Respectfully  
Mohammad Latif

نامھ محمد لطیف بھ نازنین افشین جم

بھ نام خدا

خدمت سرکار خانم نازنین افشین جم

با سلام واحترام امروز ھفدھمین روز از آزادی ام می گذرد وھیچوقت لطف ومحبت شما وھمھ آنھائی کھ در این راه کمکم کردن را نمی توانم فراموش کنم .بمدت 3 سال وسھ ماه از بھترین روزھای زندگیم را در بد ترین شرایط ممکن 86 میباشد کھ این گذرانیدم . واگر دست گیری شما نبود نمی دانم کھ چھ عاقبتی در انتظارم بود .امروز پنجشنبھ /12 16 نامھ را برایتان می نویسم ودو روز است کھ از مسافرت یک ھفتھ ایی بھ مشھد مقدس برگشتھ ام . آنروز کھ شما برای تماس با من زحمت کشیده بودید .من در یک فروشگاه بودم وداشتم خرید می کردم .واز آنجائیکھ تا بھ آن لحظھ صدای گرمشما را نشنیده بودم .شوکھ شدم وخیلی خیلی خوشحال شدم ودر پوست خودم نمی گنجیدم وآنروز نیز برایم یک روز فراموش نشدنی است .وبرای شما وموفقیت ھای آینده شما در آنجا دعا کردم . سرکار خانم بھ ھمراه این نامھ یک قطعھ عکس کھ 3 روز بعد از آزادیم گرفتھ ام را را برایتان ارسال می کنم . من در زمان تحصیل شاگرد درس خوانی بودم وعلی رغم افتھای سال آخر تحصیلم علاقھ زیادی بھ تحصیل داشتھ ودارم ودبیرستانی کھ در سال وقوع حادثھ درس می خواندم بھترین دبیرستان شھر ومحل تحصیل درس خوانھا می باشد .پدرمبازنشستھ اداره پست ساوه میباشد .وبمدت 15 سال از اواخر خدمتش رئیس اداره بوده وتحصیل کرده میباشد ویکی از خواھرانم دانشجوی فوق لیسانس روانشناسی ویک برادرم ھم مھندس کامپیوتر وکارمند دانشگاه می باشد و بقیھ خواھران وبرادرانم دیپلمھ میباشند وتحصیل اولین آرزویم بعد از آزادی میباشد .ومی خواھم جبران این سالھا را بنمایم ..
 
دوستدار ھمیشگی شما

محمد لطیف

Nazanin talks to Mohammad Latif after his release

After six months campaigning for the life of Mohammad Latif, a boy on death row, co-founder of the Stop Child Executions campaign, Nazanin Afshin-Jam spoke to Mohammad Latif on the phone for the first time since his release from prison last week.

Mohammad Latif spent over three years in jail for a crime he says he committed in self defence. Mohammad said that he accidentally killed 18-year-old Mansour while trying to take away the attackers knife. After mediation between families, Mansour’s family decided to give pardon to Mohammad and have him released from jail.

Mohammad said it feels like he has started a new life. He is having to readjust to “normal” life after having spent three years in prison. He acquired problems with mobility of his legs and his eyesight has deteriorated considerably while in prison. He says he has not quite adjusted to the hustle bustle of everyday life and does not have much tolerance for loud noises, busy streets and crowds. He says that hopefully these things will subside in the near future.


Since his release last week he has spent time on vacation with his family. Soon he will return home to decide his future. He said he may have to work to help pay the debts that his father has acquired while he was in prison; otherwise his wish is to be able to return to school in hopes of one day becoming an electrical engineer. Mohammad who was imprisoned at the age of 14 has finished junior high school and did not have a chance to start high school.

He said that he cannot express how happy he is to be free and how thankful he is to Nazanin and all those who helped him in the process leading up to his freedom. His mother took the opportunity to express her gratitude and said that she is continuously praying for all the wonderful people who helped her son.

Shortly after release of Mohammad, his brother, on behalf of the family sent letters to thank Nazanin Afshin-Jam, David Etebari, attorney Mostafaei, all the Stop Child Execution Campaign volunteers and everyone who helped saved Mohammad from execution: http://scenews.blog.com/2786709/

Thank you Nazanin, thank you EVERYONE

Respectful greetings to Miss Nazanin Afshin Jam,

I am Mohammadreza Latif brother of Mohammad Latif.

I have much respect for you, for I have observed your minute by minute efforts on behalf of Mohammad Latif and how much you devoted your time and life to this important matter. We are very thankful and appreciate all your selfless efforts which lead to saving the life of our Mohammad. As I had stated in my first email to you, I was very optimistic when referring our plea to you. A strange insight was telling me that you would become the savior of Mohammad’s life and eventually that is what happened.

It was the attorney that you introduced who helped from the beginning to the end, from the defense to the final mediations. You accepted to help Mohammad and as long as I am alive, the name of Nazanin Afshin-Jam will be an unforgettable name for all of our family. Your support was the reason for the gift of new life to Mohammad. Every time we visited Mohammad in prison we told him about your efforts and that gave Mohammad the rays of hope during those hopeless days.

Indeed you have become the voice of those who are voiceless as Mohammad was and I would like to congratulate you on this achievement. I also wish to thank all your colleagues at the Stop Child Executions Campaign and especially extend my utmost appreciation and thanks to Mr. David Etebari and the valuable attorney, Mr. Mostafaei. We wish success, health, happiness and in one word all that is good for you.

Mohammad and our family hope to be able to talk to you personally on the phone and we wish that you remain the shining star in the dark nights of the unfortunates and hope that all can enjoy such light.

Thankfully
Mohammadreza Latif

Dear Mr. Latif,

I was so overjoyed when I found out that Mohammad was saved that tears came to my eyes.

Attorney Mr. Mostafaei is a great man and I am happy that he was able to take on Mohammad’s file. Stop Child Executions campaign and its volunteers really worked hard to raise awareness about Mohammad and the other minors condemned to execution in Iran to international bodies like governments worldwide, the European Union, the United Nations and the media worldwide. David Etebari who is the co-founder of our campaign in particular put much time and heart in these efforts.

In our petition to put an end to the executions of minors, we have close to 15,000 signatures. Here is a list of only a few who have helped in the case of Mohammad and others.

Blessings
Nazanin Afshin-Jam

نامه برادرمحمد لطیف به نازنین افشین جم

با سلام وادب خدمت سرکار خانم نازنین افشین جم

 من محمد رضا لطیف برادرمحمد لطیف میباشم ونسبت به شما ارادت زیادی دارم ولحظه لحظه زحمات شما نسبت به محمد را شاهد بودم که چگونه وقت و زندگی تان وقف انجام این کار مهم میباشد. از زحمات بی دریغ شما در راه نجات فرزندمان محمد لطیف کمال تقدیر وتشکر لازم را مینمایم وهمانطور که در اولین ایمیل خدمتتان عرض نمودم از ارجاع درخواستمان به شما خوشبینم وحس غریبی به من می گفت که شما می توانید منجی محمد شوید ودر نهایت نیز چنین شد ووکیل معرفی شده از سوی شما چه در مسیر وکالت وچه در راه رضایت قدم اول وآخر را برداشتن واز این بابت واز بابت پذیرفتن حمایت از محمد تا زنده هستم نام نازنین افشین جم نامی  فراموش نشدنی برایمان خواهد بود . حمایت شما باعث گردید که محمد حیات دوباره ایی پیدا نماید . البته ما وقتی به زندان برای ملاقات می رفتیم به محمد موضوع پیگیری های شما را می گفتیم واین موضوع در آن روزهای نا امیدی نقطه امید محمد بود وبه واقع شما صدای بی صدایانی همچون محمد شدید واین موفقیت را به شما تبریک میگویم

 از شما وکلیه همکارانتان در سازمان توقف اعدام نوجوانان تشکر میکنم وخصوصا از آقای دیوید اعتباری وجناب آقای مصطفائی وکیل خوب وارزنده کمال تقدیر وتشکر لازم را مینمایم .برایتان آرزوی موفقیت تن درستی وبهروزی ودر یک کلام هر آنچه که خوب است مینمایم وبرای ابراز تشکر محمد وخانواده در خواست یک تماس تلفنی ومصاحبت با شما را داریم.

 امید واریم همچون ستاره ایی فروزان دراین  شبهای  ظلمت  راه گشای در ماندگان بمانید وهمه از درخششتان بهره مند گردند

با تشکر فراوان
محمد رضا لطیف

"A message of hope"

Yesterday Stop Child Executions Campaign reported the freedom of Mohammad Latif who was sentenced to death at the age of 14 for killing Mansour Kahyaee during a fight.

In a letter Masoumeh Ebtekar, a member of Tehran’s city council who helped mediate the release of Mohammad Latif, wrote that the parents of the victim (Hossein and Farideh Kahyaee) chose “not to ghisas (revenge) the death of their son in order to reduce hostility among youth, so that this would be a message of hope to reduce violence in the society

Nazanin Afshin-Jam and SCE Campaign greatly appreciate the kind and humantarian gesture by the Kahyaee family and we also hope that the authorities of the government of Iran would immediately halt the execution order of more than 100 other Iranian youth awaiting executions and instead focus on education and rehabilitaion of those children who may have committed a crime before the age of 18.

Other key person who helped with the mediation was Seyed Mohammad Mojabi, another member of Tehran city council. SCE campaign thank the two city council members, Ms. Ebtekar and Mojabi for their humanitarian mediation efforts which resulted in saving the life of Mohammad Latif despite the execution order by Iran’s superior court.

Another Iranian youth saved from execution

Mohammad Latif, a minor on death row, was freed yesterday from Saveh prison in Iran. After substantial efforts by his attorney Mohammad Mostafaei, and the efforts of human rights advocates, the family of the victim agreed to pardon him.

In August of 2007, Nazanin Afshin-Jam received an email from Mohammad’s father, asking for help to “bring worldwide attention to the injustice faced by his son” who was sentenced to death at age 14 for defending himself from an 18-year-old boy named Mansour Kayaee.  Nazanin Afshin-Jam immediately called Mohammad’s father and also contacted Mostafaei and asked him to defend Mohammad. Subsequently Mr. Mostafaei spoke with Mr. Latif and later visited Mohammad in jail and took the case.

In his letter, Mr. Latif had explained that his son was 14 years 11 month and 23 days old when he was attacked by Mansour and accidentally killed him while trying to take away his knife. Now at age 17 years and 9 months, Mr. Latif was concerned that his son could be executed in 3 months for his 18th birthday.
Mr. Latif had previously written to the head of Judiciary Ayatollah Shahroudi, the Supreme Leader Ali Khamenei and the head of the Iranian Parliament asking for help, however his letters were not replied.  Mr. Latif said that even according to Iran’s Islamic Sharia, Mohammad was not seen as an adult before the law. The legal age of maturity for boys is 15 years of age. Official documents signed by the Ministry of Health had also confirmed that Mohammad was mentally not considered mature at the time of incident. Mr. Latif had acquired written confirmation from Ayatollahs Behjat and Makarem Shirazi, that if there was any doubt about the maturity of the accused, they could not carry out the execution. This written confirmation was moot after a separate medical examination was conducted one year later assessing Mohammad an adult because the hair on his body confirmed he was past the age of puberty!
Upon learning the news, SCE immediately informed other governments and human rights organizations such as Amnesty International and the International Committee Against Executions (ICAE).

In October 2007, after ICAE had contacted the Swedish Government, a few Members of Parliament sent a letter to Supreme Leader of the Islamic regime, Ayatollah Khamenei and Iran’s Embassy in Sweden
expressing their concern about the imminent execution of Mohammad Latif. In December 2007, SCE was notified that Mohammad’s execution was approved by the Supreme Court and was sent to Ayatollah Shahroudi for final approval. A chain effect ensued whereby SCE immediately issued an international urgent call. ICAE contacted the Swedish Foreign Ministry who notified the Swedish embassy in Teheran who then officially expressed their concern to Iran’s Foreign Ministry. Soon thereafter, the EU President issued a statement expressing his deep concern on behalf of the entire European Union.

Faced with international pressure, Ayatollah Shahroudi sent the file back for mediation between the families of the victim and Mohammad where he was ultimately pardoned. According to Iran’s Sharia Ghisas law, it is up to the victim’s family to decide the final fate of the person who is sentenced to death for murder.

When Mohammad Latif was released from prison he went to the cemetery and cried on Mansour’s grave asking for forgiveness. After 3 years in prison and facing execution, the 18-year-old Mohammad said that the victim never left his mind. Although he was in a state of shock when he was released he said, “I never intended to kill him and that is why I felt like I will not be executed.
When asked about his opinion of the legal process of his file, he replied: “I was not happy with it. The death sentence was unjust”.

” I would like to continue with my schooling. While in prison, I improved my studies through distance education” Mohammad Latif Added.


Nazanin Afshin-Jam and Stop Child Executions thank Mr. Mohammad Mostafaei for representing Mohammad Latif, Ms. Masoumeh Ebtekar for mediations, International Committee Against Executions for contacting European authorities, Swedish parliament members, foreign ministry and embassy, 42 European countries represented by its president, his Excellency Mr. Jose Manuel Barroso
, human rights advocates inside and outside Iran and all the volunteers and supporters of Stop Child Executions Campaign for saving the life of another juvenile on the executions row.

To help save the life of more than 100 other children facing execution visit www.stopchildexecutions.com .

محمد لطيف آزاد شد.

پس از آزادي از زندان بر سر مزار مقتول رفتم

اعتماد ملي: <محمد لطيف> پسر جواني كه در سن 14 سالگي مرتكب قتل شده بود، غروب نخستين روز اسفندماه سال جاري از حبس آزاد شد.

محمد پيش از اين از سوي قضات به حبس محكوم شده بود اما در نهايت با اعلا‌م رضايت اولياي دم پرونده او از قصاص و در پي آن از حبس 3 ساله نيز آزاد شد.

خانواده <محمد> كه اين روزها پس از گذشت 3 سال دوري از فرزندشان بار ديگر او را در خانه دارند درباره اعلا‌م رضايت اولياي دم و رهايي فرزند خود از قصاص مي‌گويند: <محمد در نخستين روز اسفندماه از حبس رها شد. اولياي دم در حق ما لطف بسياري كردند. كار آنها بسيار شجاعانه بود. ما مي‌دانيم براي هر انساني اين كار سخت است؛ انساني كه با وجود از دست دادن فرزندش، جوان ديگري را ببخشد، اما آنها بزرگواري كردند. تقدير الهي بود كه فرزند ما به زندگي بازگردانده شود. ما اميدواريم همه خانواده‌هايي كه مانند ما به اين شكل گرفتار هستند، آنها هم همانند ما با بزرگ‌منشي و شجاعت اولياي دم پرونده‌هايشان روبه‌رو شوند.>

خانواده محمد ادامه مي‌دهند: <فرزند ما قصد قتل نداشت. او با انگيزه با آن مرحوم درگير نشده بود. از آن گذشته او واقعا در آن سن به رشد عقلا‌ني نرسيده بود. هرچند دادگاه اين امر را كه حتي وكيل‌مدافع محمد هم بارها مطرح كرده بود نپذيرفت، اما در هر صورت خداوند با ما بود و محمد را به ما بازگرداند.>

حرف‌هاي محمد هم مانند خانواده‌اش بيشتر بر پايه تشكر و قدرداني از اولياي دم است. اميد به زندگي، ادامه تحصيل و پشيماني از آنچه به محمد و خانواده‌اش در طول اين 3 سال گذشت در لا‌به‌لا‌ي حرف‌هايش موج مي‌زند.

محمد، در طول اين 3 سال در كدام زندان‌ها بودي و اين روزها چطور گذشت؟

در طول اين 3 سال، 11 ماه در زندان اراك بودم و بقيه حبسم را در زندان ساوه گذراندم. روزهاي سختي بود اما در هر صورت گذشت. در طول همه اين سال‌ها حتي زماني كه حكم قصاص صادر

شد دلم روشن بود كه اتفاق خاصي نمي‌افتد اما با اين حال مطمئنم كه لطف اولياي دم به همه اين مسائل كمك كرد.

شنيديم به محض رها شدن از حبس بر سر مزار مقتول پرونده‌ات رفتي، درست است؟

بله، به محض آزاد شدن از زندان بر سر مزار آن مرحوم رفتم. خيلي شوك‌زده بودم. باور نمي‌كردم كه بالا‌خره از زندان خارج شدم. از آنجا كه در اين سال‌ها ياد آن مرحوم يك لحظه‌ام مرا رها نكرد، به محض خارج شدن از زندان ساوه بر سر مزارش رفتم و از او هم حلا‌ليت خواستم.

باوجود اينكه بر سر مزار افراد زيادي بودند اما نتوانستم مانع گريه‌كردنم بشوم و چند دقيقه‌اي با آن مرحوم بر سر مزارش درددل كردم.

باوجود اينكه مدت‌زمان زيادي از صدور حكم قصاصت گذشته است و در اين روزها كه از حبس رها شدي، قصد يادآوري آن روزها را ندارم اما مي‌تواني از حال و روزت وقتي متوجه صدور حكم قصاص شدي، بگويي؟

وقتي حكم قصاص صادر شد، من متوجه شده بودم. وكيلم و خانواده‌ام در جريان صدور حكم قصاص بودند اما به من چيزي نمي‌گفتند. خانواده‌ام وقتي به ملا‌قاتم مي‌آمدند قصد داشتند مدام فكرم را به مسائل ديگري مشغول كنند كه از ماجرا باخبر نشوم اما در نهايت متوجه شدم ولي بازهم مطمئن بودم حكم اجرا نمي‌شود. دلم روشن بود كه بالا‌خره به نحوي اين حكم متوقف مي‌شود كه البته اين لطف از سوي اولياي دم به من شد. من ناخواسته مرتكب قتل شده بودم به همين خاطر مطمئن بودم كه قصاص نمي‌شوم.

وجدانم در تمام اين سال‌ها ناراحت بود. به هر حال در اين بين جواني از دست رفته بود و اين مساله براي هر انساني عذاب‌آور است.

از روند رسيدگي به پرونده‌ات راضي بودي؟

حقيقت ماجرا اين است كه نه، واقعا راضي نبودم. خيلي به ناحق حكم قصاص برايم صادر شد. مرا به خاطر سن كم به كميسيون پزشكي قانوني معرفي كرده بودند اما با وجود اينكه آنها هم رشد عقلا‌ني مرا رد كرده بودند و اعلا‌م كردند كه عدم بلوغ فكري وجود دارد اما دادگاه مرا به قصاص محكوم كرد. با اين حال از آنها هم سپاسگزارم.

از پرداختن مطبوعات به پرونده‌ات و كار وكيل‌مدافعت راضي هستي؟

بله، هم مطبوعات و هم وكيل‌مدافعم، محمد مصطفايي لطف زيادي به من كردند. اين مطبوعات بودند كه ماجراي مرا شرح دادند و به نظر كميسيون پزشكي قانوني و در نظر نگرفتن آن از سوي دادگاه اشاره كردند. از طريق مطبوعات بود كه آقاي مجابي، خانم ابتكار و ديگران با پرونده‌‌ام آشنا شدند و براي آزادي‌ام تلا‌ش كردند.

در حال حاضر اولين برنامه‌ات براي زندگي آينده‌ات چيست؟

مي‌خواهم درسم را ادامه بدهم. در زندان هم از طريق آموزش از راه دور اقدامات خوبي كردم اما اولين و مهم‌ترين هدفم در حال حاضر ادامه تحصيلم است.

بیانیه ریاست اتحادیه اروپا در رابطه احکام اعدام محمد لطیف، علی مهین ترابی و حسین حقی

تهران –1386/9/27

اتحادیه اروپا مراتب نگرانی عمیق خود را در رابطه با تصمیم دیوان عالی در رابطه با احکام اعدام محمد لطیف، علی مهین ترابی و حسین حقی، اعلام می دارد ریاست اتحادیه اروپا مایل به یاد آوری تعهدات و مسئولیت های بین المللی جمهوری اسلامی ایران مخصوصا در رابطه با مفاد توافقنامه اجلاسیه بین المللی حقوق سیاسی و مدنی ( ماده 6 بند 5) و همچنین میثاق حقوق کودک ( ماده 37) ، می باشد. ریاست اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران درخواست می نماید تا رای صادره دادگاه جهت محمد لطیف، علی مهین ترابی و حسین حقی را به سبب تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار دهند ریاست اتحادیه اروپا از مقامات جمهوری اسلامی ایران درخواست تصویب سریع قانون جدید مطرح در مجلس در رابطه با دادگاه نوجوانان و همچنین حصول اطمینان از حذف حکم اعدام برای افراد زیر سن قانونی و کسانی که در سنین کودکی مرتکب بزه می گردند را بطور شفاف ، در قانون مذکور را دارد. ریاست کشورها ی اتحادیه اروپا از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درخواست انتقال این پیام را به مقامات مجلس و شورای نگهبان و همچنین قوه قضاییه، را می نماید. اتحادیه اروپا مجددا موضع دیرینه خود را در مخالفت و ضدیت با مجازات اعدام، تحت هر شرایطی را اعلام داشته و کاربرد مجازات اعدام برای افراد زیر سنین قانونی را قویا مردود می داند