بیانیه ریاست اتحادیه اروپا در باره بهمن سلیمیان

ریاست شورای اتحادیه اروپا عمیقاً خبر اعدام قریب الوقوع آقای بهمن سلیمانیان که به خاطر ارتکاب جرم در هنگام صغر سن مرتکب شده، محکوم به مرگ شده است و از ایران مؤکداً می خواهد که با هماهنگی فوری قوانین و رویه های خود با کنوانسیون های بین المللی مربوط به حقوق بشر که ایران آن ها را آزادانه تصویب کرده، این کنوانسیون ها را رعایت کند
ریاست شورای اتحادیه اروپا به شدت نگران تعداد بالای افرادی است که امسال در ایران اعدام شده اند حال آنکه محکومیتشان به خاطر اعمالی است که در زمان صغر سن مرتکب شده اند. ریاست شورای اتحادیه اروپا اعدام آقای بهنام زارع را در 26 اوت (5 شهریور) و در شرایطی که نه به خانواده او و نه به وکیلش اطلاعی داده نشده بود با قاطعیت محکوم می کند. با این اعدام، تعداد این نوع اعدام ها در سال جاری به شش عدد رسید.

ریاست شورای اتحادیه اروپا مجدداً و به تأکید از ایران می خواهد که حکم های اعدام ده ها صغیر منتظرالاعدام را تخفیف دهد

.http://scenews.blog.com/3761849/صدای

بهنام زارع قبل از مرگ