سال حبس

سرمایه: خانواده اولیای دم در پرونده دل آرا که دو روز پیش طی نامه ای شرایط خود را برای اعلام رضایت از حکم قصاص اعلام کرده بودند روز گذشته در گفت وگو با «سرمایه» تاکید کردند: «در صورتی حاضر به اعلام رضایت هستند که دل آرا به حبس تا 20 سا ل یا حبس ابد محکوم شود.»این خانواده معتقد است اعلام رضایت برابر آزادی کامل یک فرد متهم به قتل است و فردی که جرمش در دادگاه ثابت شده و حکم او آمده است نباید با یک اعلام رضایت دوباره رها شود. از آنجا که این خانواده چندی پیش در نامه خود گفته بودند خود نیز خواهان عفو و بخشش هستند بار دیگر بر اینکه نمی توانند شاهد اعدام و مرگ شخص دیگری باشند تاکید داشتند و اعلام کردند در صورتی حاضر به B 1ضایت هستیم که حکم او از قصاص تبدیل به زندان شود. این در حالی است که برای افراد و هنرمندان زیادی که برای برقراری صلح و سازش میان دو خانواده تلاش کرده اند آنچه بیش از همه مطرح است گرفتن رضایت از خانواده مقتول و شروط خانواده مقتول اجرای دو شرط مبنی بر اعلام پشیمانی دل آرا و خانواده اش و همچنین کنار گذاشتن وکیل پرونده است.
حداکثر حکم صادره از نظر جنبه عمومی 10 سال است
یک وکیل=2 0پایه یک دادگستری گفت: «قانونگذار حداکثر می تواند با 10 سال حبس متهم پس از اعلام رضایت اولیای دم نسبت به قصاص موافقت کند.»
عباس مومن زاده در خصوص خواسته اولیای دم در پرونده دل آرا دارابی به ازای گذشت از حکم قصاص دل آرا اظهار داشت: «ارائه شرطی مبنی بر اینکه قاتل پس از رهایی از حکم قصاص به 20 سال حبس یا حبس ابد محکوم شود خارج از حیطه اختیارات اولیای دم و حوزه قانونی دادگاه است و در قانو6 نیز در شرایطی که قانونگذار بخواهد دو جلسه ای خارج از جلسه دادرسی جهت کمک به جلب رضایت خانواده مقتول اقدام کند، حداکثر می تواند نسبت به صدور 10 سال حبس رای دهد.»
وی افزود: «خواسته ای غیر از این موضوع غیرمنطقی و غیرقابل اجرا برای دادگاه است چراکه اولیای دم نمی توانند به طور قانونی تکلیفی برای دادگاه معین کنند.»
وی درخصوص راهکارهایی که بتواند در جلب رضایت خانواده مقتول موثر باشد 8 به شرط هایی ممکن بدل شود، تصریح کرد: «به طور مثال این خانواده می توانند به جای درخواست 40 میلیون تومان حق دیه تقاضای بیش از این مقدار مثلاً 100 میلیون تومان کنند. چنانچه در موارد مشابهی در دیگر پرونده ها خانواده اولیای دم خواستار اهدای شش کلیه به نیازمندان شدند.»
مومن زاده در این باره که اگر این پرونده با اختلاف نظر دو سوی پرونده مسکوت باقی بماند، نتیجه اجرای حکم چه خواهد بود، اعلA 7م کرد: «یا باید رای اجرا شود و حکم قصاص انجام گیرد یا در صورتی که خانواده مقتول بر خواسته خود پافشاری کنند، پرونده به اجرای احکام دادگستری برای اجرای حکم و تعیین نظر اولیای دم فرستاده خواهد شد و از خانواده اولیای دم خواسته می شود جهت اجرای حکم و پیگیری پرونده اقدام کنند.»