اجـراي حكـم قصـاص یک نوجوان کمتر از 18 سال در اصفهـان

 

صبح هشتم آبانماه جوان 19 ساله اي كه در سال 85 فردي را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود به دار مجازات آويخته شد.

به گزارش سايت دادگستري كل استان اصفهان http://dadgostary-es.ir/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=1290&Itemid=1در تاريخ 29/8/85 جسد مجهول الهويه اي در يكي از خيابانهاي شهرستان نجف آباد اصفهان كشف مي گردد، پس از عزيمت مأمورين در بررسي هاي اوليه مشخص مي شود جسد متعلق به جواني افغاني به نام شيرآغا حسيني بوده كه ظاهراً در پي يك نزاع خونين و بر اثر اصابت ضربات  چاقو به قتل رسيده است با حضور بازپرس ويژه قتل دستور معاينه جسد و انتقال آن به پزشكي قانوني صادرو  تحقيقات آغاز مي گردد.

در بازجوئي از چند تن از دوستان مقتول مشخص مي شود شخصي به نام غلامرضا . ح كه او هم افغاني و از دوستان مقتول بوده با او تماس گرفته و ظاهراً در قرار ملاقات بين آنها قتل به وقوع پيوسته است .

غلامرضا پس از احضار در بازجوئي اوليه لب به اعتراف گشوده و اظهار مي دارد: مدتي بود كه دوستانم مدام به من كنايه مي زدند كه شيرآغا (مقتول) براي ناموس و خواهرت حرفهايي مي زند اين مسئله شديداً مرا آزار مي داد و باعث آبروريزي ام شده بود از اين رو بالاخره تصميم گرفتم كه به اين ماجرا پايان دهم و با خريد يك عدد چاقو از حيدرآباد اصفهان به سمت نجف آباد حركت كردم با شيرآغا تماس گرفتم و با او قرار گذاشتم وقتي در محل ملاقات با او رو در رو شدم با عصبانيت به او حمله كرده و با چاقو ضربه اي محكم به شكم او وارد آوردم و وقتي كه خم شد چند ضربه ديگر هم به پشت و كمر او وارد آورده و از صحنه فرار كردم.

بر همين اساس و نظر به تقاضاي اولياي دم مقتول قضات شعبه 17 كيفري استان اين قاتل را گناهكار تشخيص داده و به موجب مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامي و بدون در نظر گرفتن کنوانسیون حقوق کودک وي را به قصاص نفس محكوم نمودند و اين حكم پس از تأئيد ناعادانه شعبه 33 ديوانعالي كشور و استيذان رئيس قوه قضائيه صبح امروز در محوطه زندان مركزي اصفهان به اجرا در آمد.