تاييد حکم قصاص نوجواني که قتل را نمي پذيرد

 روزنامه اعتماد

حکم قصاص پسر نوجواني که متهم است با وارد آوردن ضربه چاقو جواني را به قتل رسانده است از سوي ديوان عالي کشور تاييد شد.به گزارش خبرنگار ما اين متهم که حسين نام دارد 18 آبان ماه سال 85 در پي شرکت در يک نزاع دسته جمعي که به قتل صاحب يک آژانس انجاميد، دستگير شد. حسين در جلسه محاکمه که در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران برگزار شد، اتهام قتل را رد کرد و گفت؛ ضارب اصلي شخص ديگري است. البته قبول دارم در آن درگيري حضور داشتم. چون پسرعمويم چند ساعت قبل دعوا کرده بود به حمايت از او من هم وارد دعوا شدم اما من چاقويي نداشتم که کسي را بکشم ضمن اينکه مقتول جوان تنومندي بود و من اصلاً زورم به او نمي رسيد. وي ادامه داد؛ بعد از درگيري به دليل اينکه ترسيدم فرار کردم و پليس هم چون من فرار کرده بودم مرا بازداشت کرد و متهم به قتل شدم.هر چند حسين 17 ساله قتل را منکر شد، اما هيات قضات انکار او را نپذيرفتند و پسر نوجوان به قصاص محکوم شد و ديروز ديوان عالي کشور هم اين حکم را مورد تاييد قرار داد.