پس از گذشت اولياي‌دم <احمد> آزاد مي‌شود

اعتماد ملي

جواني به نام <احمد> كه در 16 سالگي هموطن افغان خود به نام <حسين> را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود، پس از بخشش از سوي اولياي‌دم، روز گذشته از جنبه عمومي جرم در دادگاه كيفري محاكمه شد . سوم شهريور ماه سال 84 احمد به همراه دوستانش در پارك نرگس تهران مشغول بازي بود كه با قاسم دعوايش شد. حسين كه 5 سال از او بزرگتر بود با چاقو توپ احمد را پاره كرد. در ادامه درگيري، احمد كه عصبي شده بود با چاقو به حسين حمله كرد و چند ضربه به او زد. ضرباتي كه مرگ حسين را رقم زد و انتقالش به بيمارستان نيز نتيجه‌اي نداد. با مرگ حسين، احمد 16 ساله بازداشت شد. او در شعبه 74 دادگاه كيفري محاكمه و به قصاص نفس محكوم شد و حكم صادره از سوي ديوان‌عالي كشور نيز به تاييد رسيد. اما اولياي‌دم در مرحله اجراي حكم از حق قصاص خود گذشتند و احمد از مرگ نجات پيدا كرد. بر اساس اين گزارش، روز گذشته متهم به موجب اخلا‌ل در نظم عمومي جامعه محاكمه شد. او در جلسه دادگاه در مقابل قضات اظهار كرد: اشتباه كردم. آن لحظه عصباني شدم و از دادگاه تقاضاي بخشش دارم. قضات شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران پس از پايان جلسه وارد شور شدند و راي به 3 سال حبس براي احمد صادر كردند و با توجه به اينكه او نزديك به 3 سال است كه در زندان به‌سر مي‌برد، تا چند روز ديگر آزاد مي‌شود.