تایید حكم قصاص امیركریم در سن 17 سالگی

روزنامه کارگزاران http://www.kargozaaran.com/ShowNews.php?26961

پسری كه به اتهام قتل دستگیر شده بود، پس از تایید حكم از سوی قضات دادگاه تجدیدنظر در آستانه اعدام قرار دارد. «امیركریم» كه هم‌اكنون در زندان مهاباد به‌سر می‌برد چهار سال قبل و در سن 17 سالگی به اتهام قتل بازداشت شد. حكم قصاص او سپس از سوی قضات دادگاه كیفری تایید شد و هم‌اكنون نیز پس از اعتراض به حكم صادره، به تایید قضات دادگاه تجدید نظر رسیده است

Gooya.com:  http://news.gooya.com/politics/archives/2008/08/075497.php

اميرکريم بهرام، فردی است که متهم است طی يک نزاع جمعی در نوجوانی فردی را به قتل رسانده است، وی که از سوی دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده بود، در دادگاه تجديدنظر نيز مجرم شناخته شده و حکم وی تأييد شد.

اين فرد که هم اکنون چهارمين سال حبس خود را در زندان مهاباد سپری می کند، در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل بازداشت و مورد محاکمه قرار گرفت و در شرايطی که طبق اسناد بين المللی ” کودک” محسوب می شده است، در دادگاه به اعدام محکوم شد.
هم اکنون با توجه به تأييد حکم اعدام وی در دادگاه تجديدنظر،بيم آن می رود که حکم صادره در مورد او به اجرا در آيد. وی در تماسی از زندان می گويد که ” از اينکه بميرد ترسی ندارد، اما خواسته او اين است که حداقل مردم شهرش( مهاباد) نسبت به شرايط او مطلع شوند.”
گفتنی است اين نوجوان، پس از دستگيری اتهام قتل را رد نمود و مدعی است که فرد ديگری مرتکب اين عمل شده است. با اين حال دادگاه رسيدگی به اتهام او، بدون حضور وکيل برگزار شده و طبق خواسته اوليادم مقتول،اميرکريم بهرام به قصاص محکوم شد.
ايران با وجود پيوستن به کنوانسيون حقوق کودک، همچنان احکام اعدام را در مورد کودکان صادر و اجرا می نمايد. هم اکنون بيش از ۳۰ نفر در زندان های ايران شناخته شده اند که به دليل ارتکاب جرم در سنين زير ۱۸ سال، زير حکم اعدام به سر می برند. در سال گذشته حکم اعدام در مورد شماری از آنان به اجرا در آمد.