بیانیه اتحادیه اروپا درباره خطر اعدام امیر امراللهی

اخبار مربوط به اعدام قریب الوقوع امیر امراللهی که به دلیل جرمی که در هنگام صغر سن مرتکب شده، محکوم به اعدام گردیده، موجب نگرانی شدید اتحادیه اروپاست.

این محکومیت به اعدام نقض آشکار تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران و الزاماتی است که بر وفق پیمان بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون مربوط به حقوق کودک پذیرفته که هر دو اعدام افراد را به خاطر جرمی که در صغر سن مرتکب شده اند محکوم می کند.
از همین رو نیز اتحادیه اروپا اعدام آقایان حسن مظفری و رحمن شهیدی در بوشهر در 22 ژوئیه گذشته را که در زمان ارتکاب جرمهایی که به خاطرشان محکوم شده بودند محکوم می کند.
اتحادیه اروپا مؤکداً از ایران می خواهد به تعهدات خود عمل کند و تدابیر لازم فوری را برای جلوگیری از اعدام آقای امیر امراللهی فوری و کلاً همه کسان دیگری که به خاطر جرمی که در زمان صغر سن مرتکب شده اند با خطر اعدام رویرویند اتخاذ کند.

خبر تصمیم مقامات قضایی ایران به لغو حکم اعدام آقای علی مهین ترابی که اتحادیه اروپا در ماه های اخیر به نفع او مداخله کرده بود، و تجدید محاکمه وی موجب رفع نگرانی بوده، اتحادیه اروپا از مقامات ایرانی می خواهد همین رویه در مورد ایرانیانی که در وضعیتی مشابه گرفتارند در پیش گیرد و برای شان کیفرهای جانشین با قابلیت آموزشی و با هدف امکان بازگشت به اجتماع در نظر گیرد