نامه انجمن حمايت از حقوق كودك به رئيس قوه قضاييه

مطابق پيمان‌نامه جهاني حقوق كودكان كه در سال 1373 از سوي جمهوري اسلا‌مي ايران پذيرفته شده است افراد زير 18 سال، كودك محسوب مي‌شوند و با عنايت به اينكه در اكثر كشورهاي جهان بر اساس رويه‌هاي انساني و مدني و مطابق با ماده 37 اين پيمان‌نامه مجازات اعدام كودكان از قوانين جزايي و كيفري حذف شده است اما در كشور ما هنوز اقدام عملي قاطعي در حذف اين مجازات براي كودكان زير 18 سال انجام نشده و حتي بخشنامه‌هاي مقطعي برخي از مسوولا‌ن محترم آن قوه نيز نتوانسته مانعي جدي در اعدام كودكان باشد.
 
استحضار داريد كه اعدام كودكان زير 18 سال در جهان معاصر بازتاب‌هاي بسيار منفي و خسارت‌باري براي كشور به همراه دارد و با عنايت به عنصر اساسي شرايط زمان و مكان در اجتهاد فقهي و حقوقي به نظر مي‌رسد ثبت اين مقوله در عدم اعدام اين كودكان نيازمند فتواي شجاعانه و تصميم قاطع شخص جنابعالي به عنوان يك مجتهد آگاه به زمان و مكان و داراي رويكرد اصلا‌ح‌گرايانه است. بديهي است اين نكته كه شخصي كه مثلا‌ در سن 15 سالگي مرتكب جرم شده است پس از گذراندن سه سال حبس و رسيدن به سن 18 سالگي اعدام شود نمي‌تواند توجيه حقوقي مناسبي براي اعدام اين كودكان باشد چراكه جرم در زمان كودكي اتفاق افتاده و فاقد عنصر لا‌زم جهت اجراي مجازات متناسب با سن بزرگسالي است. ‌ اينك در سال پاياني دوره دوم رياست شما بر قوه قضاييه هستيم.
 
ضمن اينكه انتظار مي‌رود با قاطعيت تمام مساله حذف مجازات اعدام افراد زير 18 سال را در راستاي تحولا‌ت اصلا‌حي آن قوه نهادينه فرماييد با توجه به قريب‌‌الوقوع بودن اعدام تعدادي از افرادي كه در سن كودكي جرمي را مرتكب شده و هم‌اكنون در معرض اعدام قرار دارند، خواهشمند است ترتيبي اتخاذ فرماييد كه با توجه به اختيارات قانوني آن جناب در اجراي احكام اين افراد به نحو مقتضي جلوگيري شود. ‌ در اين راستا انجمن حمايت از حقوق كودكان به عنوان باسابقه‌ترين نهاد مردمي در حوزه كودكان، آمادگي خود را جهت هرگونه همكاري در اين ارتباط با آن دستگاه محترم اعلا‌م مي‌دارد. ‌