نوجوان کرد دیگری در آستانه اعدام

فعالان حقوق بشر در ايران
گزارشات ارسالي از سنندج حاکي است نوجواني با نام “صلاح تاسه” فرزند نامق متولد سال 1369 که در سن 15 سالگي مرتکب قتل گرديده است روز گذشته پس از رسيدن به سن 18 سال از
کانون اصلاح و تربيت نوجوانان جهت اجراي حکم اعدام به زندان سنندج منتقل گرديده است .
به اين نوجوان و نزديکان وي گفته شده است وي در پايان ماه آتي اعدام خواهد گرديد . شايان ذکر است که زندان مرکزي سنندج چندي پيش شاهد اجراي حکم نوجواني 17 ساله بود که اين اقدام اعترضات گسترده معدافعان حقوق بشر و تشکلات بين المللي را به همراه داشت .