سخنراني محمد مصطفايي – موضوع :اعدام اطفال زير 18 سال

موضوع سخنراني :اعدام اطفال زير 18 سال

سخنران: محمد مصطفايي , وكيل دادگستري

زمان: 21/1/87 ساعت 15:30 تا 17

مكان:خيابان وليعصر، بالاتر از عباس آباد، كوچه نادر، ساختمان راد، موسسه حقوقي راد