سه نوجوان در زندان دستگرد اصفهان در آستانه اعدام

خبرنامه دانشگاه صنعتی امیرکبیر-  پلی تکنیک تهران

گزارشهایی که اخیرا به دست ما رسیده حاکی از آن است از بند نوجوانان زندان دستگرد اصفهان ۳ نوجوان به مرک محکوم شده اند و نامهای آن ها عبارتند از

احمد مرتضویان، متولد ۱۳۷۰، تاریخ دستگیری ۱۳۸۵، ۱۵ ساله 
رضا حجازی، متولد ۱۳۶۷، تاریخ دستگیری ۱۳۸۲، ۱۵ ساله 
ایمان هاشمی، متولد ۱۳۶۷، تاریخ دستگیری ۱۳۸۳، ۱۶ ساله

حکم اعدام این ۳ نوجوان اخیرا تایید گردیده و این حکم به اجرای احکام زندان ابلاغ شده و امکان به اجرا گذاشتن حکم آن ها هر لحظه امکان پذیر است

 

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران