اميدهاي تازه در پرونده علي مهين ترابي

روزنامه اعتماد

رئيس قوه قضائيه بدون صدور اذن قصاص پرونده مهين ترابي را براي رفع برخي نواقص به دايره اجراي احکام دادسراي جنايي بازگرداند. در حالي که پرونده علي مهين ترابي- جوان کرجي- در پي
 تاييد حکم قصاص از سوي ديوان عالي کشور براي دريافت اذن اعدام نزد آيت الله هاشمي شاهرودي فرستاده شده بود، رئيس قوه قضائيه خواستار رفع برخي نواقص موجود در پرونده شد. همزمان با دستور رئيس قوه قضائيه براي رفع نواقص پرونده علي مهين ترابي و ايجاد اميدهاي تازه براي نجات اين جوان از قصاص، تعدادي از دانشگاهيان، مددکاران و پدران و مادراني که سرنوشت علي و مزدک را در روزنامه اعتماد خوانده بودند روز گذشته براي گفت وگو با پدر داغدار مزدک مقابل خانه او رفتند. هرچند آنها موفق نشدند با پدر مزدک گفت وگو کنند اما با گذاشتن تاج گل هايي مقابل خانه وي به مزدک و پدر او اداي احترام کردند و از اين مرد خواستند تا به خاطر روان پاک پسرش علي را ببخشد

محمد مصطفايي- وکيل مدافع علي ضمن اعلام صادر نشدن اذن قصاص علي از سوي رئيس قوه قضائيه گفت؛ صرف نظر از کارهايي که برخي افراد به صورت داوطلبانه براي جلب رضايت پدر مزدک انجام داده اند، رئيس قوه قضائيه نيز پس از مطالعه پرونده علي نواقصي را بر آن وارد کرده است. البته هنوز به طور کامل در جريان اين ايرادها نيستم اما مي دانم پرونده هم اکنون به اجراي احکام بازگردانده شده است. مصطفايي ادامه داد؛ من معتقدم قتل مزدک عمدي نبوده است و به همين خاطر بار ديگر نامه يي به رئيس قوه قضائيه نوشته و اين نکته را متذکر شده ام. در اين نامه درخصوص نواقص پرونده علي از جمله نظريه پزشکي قانوني به نحوه مرگ مزدک و ساير ابهام ها اشاره کرده ام ضمن اينکه علاوه بر نظريه پزشکي قانوني حتي اگر ضربه چاقوي علي باعث مرگ مزدک شده باشد، چون حادثه در حين پرت شدن به زمين رخ داده است نمي تواند قتل عمد باشد و من دلايل کاملم را براي اثبات قتل غيرعمد ذکر کرده ام. از سويي ديگر قرار است امروز جلسه يي بين وکيل مدافع علي، رئيس دادگستري استان تهران و معاون اول رئيس قوه قضائيه تشکيل شود تا دلايل نقص پرونده از سوي وکيل به طور کامل مطرح شود و مورد بررسي قرار گيرد. اميدهاي تازه در پرونده علي مهين ترابي براي رهايي از قصاص وي در حالي شکل گرفته است .