پرونده پسر 14 ساله متهم به قتل در دفتر رياست قوه قضاييه

    
اعتماد ملی


پرونده پسري كه متهم است در سال 83 و در سن 14 سالگي نوجواني را در ساوه به قتل رسانده است، براي استيذان به دفتر رياست قوه قضاييه فرستاده شد. <لطيف> كه در زمان ارتكاب قتل تنها سال سن14  داشته، درباره چگونگي حادثه مي‌گويد: <من تا آن زمان با كسي درگيري نداشتم. مقتول از من دو سال بزرگ‌تر بود. من اصلا‌ او را نمي‌شناختم.>

ششم آبان‌ماه سال 83 يك درگيري منجر به قتل، به ماموران انتظامي ساوه گزارش شد كه مشخص شده بود در پي آن پسر 
  ساله‌اي16  به نام <منصور> به قتل رسيده است. با فوت منصور و حضور ماموران در محل حادثه و تحقيق از افرادي كه شاهد نزاع چند نوجوان بودند، مشخص شد درگيري ميان بچه‌هاي يك مدرسه در ساوه بوده كه در جريان آن منصور با ضربه‌چاقوي لطيف به قتل رسيده است. ‌ به اين ترتيب لطيف بازداشت و در تحقيقات و بازجويي‌ها درباره روز حادثه گفت: <دو روز پيش از روز حادثه، زماني كه مدرسه تعطيل شد، به سمت مغازه پدرم رفتم. پدرم بازنشسته اداره پست بود و پس از آن در يك مغازه مصالح‌فروشي مشغول به كار شده بود. از مقابل پارك روبه‌روي مدرسه رد مي‌شدم كه متوجه پسري شدم كه روي يكي از نيمكت‌ها خوابيده بود. رفتم بالا‌ي سرش تا ببينم واقعا خوابيده يا نه كه ناگهان از روي صندلي برخاست و با من درگير شد. دو روز پس از اين ماجرا در حالي كه من حتي نمي‌دانستم علت درگيري اول ما به درستي چه بوده از در مدرسه بيرون آمدم و همان پسر نوجوان مانع راهم شد و قصد داشت با من درگير شود كه چند نفر از بچه‌هاي مدرسه براي ميانجيگري آمدند. منصور كه تا زماني كه فوت كرد حتي اسمش را هم نمي‌دانستم، در ميان درگيري چاقو درآورد. يك خراش روي دستم كشيد. چاقو را از دستش گرفتم تا نتواند ضربه ديگري به من بزند اما ناگهان نفهميدم كه چطور چاقو به گردن خودش اصابت كرد. او دو سال از من بزرگ‌تر بود. من تا آن زمان هيچ‌وقت با كسي درگير نمي‌شدم. اگر آن روز هم او چاقو نداشت اين اتفاق رخ نمي‌داد.> با اظهارات لطيف و با توجه به اينكه او در زمان وقوع اين حادثه تنها 14 سال داشته بازپرس پرونده او را به پزشكي قانوني معرفي كرد تا كميسيوني تشكيل شود و در خصوص تعيين بلوغ و يا عدم بلوغ لطيف نظر دهند. به اين ترتيب پس از تشكيل اين كميسيون مشخص شد، با توجه به علا‌ئم و شواهد باليني شامل آغاز رويش موهاي صورت، علا‌ئم و شواهد دندانپزشكي، مطالعه راديولوژي و مصاحبه حضوري از نظر بررسي قواي عاليه مغزي هرچند كه در حال حاضر لطيف به بلوغ جسمي رسيده و در زمان وقوع حادثه حداقل برخي از علا‌ئم بلوغ جسم در او آغاز شده است اما از لحاظ عقلا‌ني، فكري و ذهني بالغ نيست. با اعلا‌م نظر كميسيون پزشكي قانوني 25 ارديبهشت‌ماه سال 85 جلسه محاكمه لطيف، به اتهام قتل <منصور> برگزار شد.
اين در حالي بود كه در پايان محاكمه لطيف قاضي شريعتي رئيس شعبه چهارم دادگاه حقوقي ساوه با وجود اعلا‌م نظر كميسيون پزشكي قانوني مبني بر اينكه رشد عقلا‌ني لطيف براي آنها محرز نشده است با توجه به اظهارات شهود و با استناد به مواد 205 و 206 قانون مجازات اسلا‌مي لطيف را به قصاص نفس محكوم كرد.


همچنين قاضي دادگاه عنوان كرد، اينكه متهم از لحاظ فكري، عقلا‌ني و ذهني بالغ نيست رافع مسووليت كيفري نمي‌باشد و همان‌طور كه از نظريه پزشكي قانوني به دست مي‌آيد متهم داراي بلوغ جسمي بوده است. رشد عقلي مورد نظر پزشكان شرط مسووليت كيفري مورد نظر قانون و شرع نيست.


در هر صورت با صدور حكم، متهم و وكيل‌مدافع وي به راي اعتراض كردند كه پرونده به شعبه42 ديوان‌عالي كشور فرستاده شد و قضات اين شعبه
هم راي را تاييد كردند. از سوي ديگر از آنجا كه سن دقيق لطيف در زمان وقوع جرم 14 سال و 11 ماه بود وكيل‌مدافع او براي اثبات غيرشرعي بودن حكم از مراجع تقليد استفتائاتي به عمل آورد.

در حال حاضر با وجود اين مسائل پرونده لطيف به دفتر رياست قوه قضاييه فرستاده شده است اما لطيف و وكيل‌مدافع او اميدوار هستند آيت‌ا…
 شاهرودي با استفاده از اختيارات خود دستور اعاده دادرسي پرونده را صادر كنند.