سيصد ماشين و ۶۰۰۰ نفر ماکوان را بدرقه کردند

جمعه16آذر 1386

ساعت ١۰ صبح روز چهارشنبه ۵ دسامبر، رهسپار جايي هستم، تلفنم زنگ ميزند. از آنطرف خط صداي هراسان کسي را مي شنوم که ميگويد خانم احدي ماکوان را کشتند….. سوال ميکنم چطور، کجا، چرا؟؟؟؟؟
و او پاسخ ميدهد که امروز صبح به خانواده ما خبر داده اند، بياييد و جسد را تحويل بگيريد و سپس صداي خش خش طولاني و کسي که هق هق گريه ميکند. سکوت طولاني در اين گفتگو پيش مي آيد و تلفن قطع ميشود.
ماکوان را کشتند و جسدش را تحويل پدر و مادر و خانواده داغداري دادند که از دو سال قبل، به ناگهان وارد گردبادي شده و بالاخره نيز فرزندشان به قتل رسيد. از پدرش وقتي مي پرسيدند، چرا او را گرفته اند، ميگفت شايد به اين دليل که در خيابان سيگار کشيده.. ماکوان را با سر تراشيده، سوار الاغ کرده و در شهر گردانند. اينها مدافعين ١۴۰۰ سال قبل، مدافعين موريانه و کپک زدگي، مدافعين تحجر و عقب ماندگي، اينها حکومت پوسيده جمهوري اسلامي هستند.
روز چهارشنبه نفرين شده، ۵ دسامبر، فيلم کوتاهي از مراسم تشييع جنازه ماکوان به دستم ميرسد و چند ثانيه فيلم از صحنه جسد ماکوان که در يک گورستان در پاوه، آرميده است. بدنش چنان قوي و جوان است که باور نميکنم، او مرده است. فقط روي گردنش آثار کبودي و طناب دار مشهود است و ماکوان با صورتي آرام و هيکلي بزرگ، گويي براي عکس گرفتن روي يک تخت دراز کشيده در اين فيلم ديده ميشود. ماکوان را کشتند!!!!
اين سند جنايت يک حکومت فاشيست اسلامي است. در گورستان پاوه، دسته دسته جوانان براي وداع آخر با او از راه ميرسند. سيصد ماشين پشت سرهم و در سکوت وارد محوطه قبرستان ميشوند و در اين فيلم مشهود است که غم و درد و نفرت زيادي در فضا موج ميزند. مردم از همه روستاهاي اطراف، از کرمانشاه و پاوه رهسپار شرکت در مراسمي هستند، که بيانگر واضح اعتراض به اين جنايت و جنايتکاران است. ۶۰۰۰ نفر در مراسم شرکت ميکنند.
ماکوان را کشتند ، براي اينکه از همين هزاران جوان که در اينجا تجمع کرده اند و حکومت نماينده الله را نميخواهند، زهر چشم گرفته شود. ماکوان را کشتند تا در پاوه و کرمانشاه و در همه جاي ايران، جواناني را که بعد از انقلاب متولد شده و از مشتي جلاد و آخوند مرتجع ، حساب نميبرند، بترسانند.
 
ماکوان را بايد در کنار جواناني گذاشت که در تهران با چسباندن مهر ” اراذل و اوباش” در ملا عام اعدام کردند. ماکوان را بايد در کنار جواناني گذاشت که در اهواز و شيراز و بندرعباس و تبريزو … براي ايجاد رعب و وحشت اعدام کردند.
اين رفتار جنايتکارانه حکومت با جوانان و با مردمي است که به مقررات و قوانين و سنتهاي ارتجاعي اسلامي نه ميگويند. اين رفتار وحشيانه حکومت با جواناني است که با دنيا رابطه دارند و از زندگي همه آزادي و رفاه و انسانيت و حقوق انساني خود را ميخواهند. اين رفتار رژيم اسلامي با همجنسگرايان و يا طرفداران فرهنگ و رابطه آزاد و انساني است.
کميته بين المللي عليه اعدام
مينا احدي