نوجوان 17 ساله به قصاص محکوم شد

روزنامه اعتماد

گروه حوادث؛ پسر نوجواني که ادعا مي کند در دفاع از خودش پسرعمويش را به قتل رسانده است روز گذشته محاکمه شد. به گزارش خبرنگار ما آرش سيفي – نماينده دادستان تهران – در ابتداي جلسه محاکمه خطاب به پنج قاضي شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران براي نوجوان 17 ساله که احمد نام دارد و از روز 24 آبان ماه سال گذشته به اتهام قتل پسرعموي خود به نام سعيد در بازداشت به سر مي برد، درخواست مجازات کرد و سپس اولياي دم مقتول نيز قصاص عامل اين جنايت را که در کهريزک به وقوع پيوست خواستار شدند. در ادامه جلسه دادگاه يک فروشنده دوره گرد به نام علي در جايگاه قرار گرفت و به توصيف مشاهدات خود پرداخت. وي گفت؛ من و چند نفر از دوستانم جلوي يک بنگاه مسکن ايستاده بوديم که «احمد» و «سعيد» را سر کوچه ديديم. اول فکر کردم با هم شوخي مي کنند اما يکباره احمد به سمت خيابان دويد و فرياد زد «سوختم سوختم». من و دوستانم هراسان به کمکش رفتيم و ديديم چاقو خورده است. او را سوار ماشين کرديم تا به بيمارستان ببريم اما سعيد که آن موقع روي موتور نشسته بود ناگهان به زمين افتاد. وقتي بالاي سرش رفتم، فهميدم او هم چاقو خورده است.در ادامه جلسه محاکمه نوجوان 17 ساله با پذيرفتن اتهام قتل به دفاع از خود پرداخت و گفت؛ جلوي در خانه نشسته بودم که «سعيد» با يکي از دوستانش آمدند. پسرعمويم حال طبيعي نداشت و شک ندارم مست بود. او به من فحاشي کرد و بي مقدمه با چاقو چهار ضربه به دست، سر و کتفم زد. او مي خواست مرا بکشد به همين خاطر چاقويي را که هميشه همراه داشتم از جيبم بيرون کشيدم و يک ضربه به وي زدم. «احمد» در ادامه درباره علت اختلافش با سعيد گفت؛ 7 ماه قبل از حادثه او به من پيشنهاد کثيفي داد و مرا تهديد نيز کرد اما نمي دانم آن روز براي چه سراغم آمد. من و «سعيد» فاميل بوديم و باور کنيد قصد کشتن او را نداشتم. با پايان اظهارات مجرم 17 ساله رئيس و چهار مستشار شعبه 71 دادگاه کيفري براي صدور راي وارد شور شدند. قضات شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران پس از انجام شور، پسري را که با ادعاي دفاع از خود پسرعمويش را کشته بود به قصاص محکوم کردند. 

يکي از قضات عمل متهم به قتل را دفاع مشروع تشخيص داد اما در نهايت با توجه به راي اکثريت قضات، متهم اين پرونده به قصاص نفس محکوم شد.