ناگفته هاي پرونده صغرا نجف پور

 اطلاعات محرمانه پرونده صغرا نجف پور  نشان مي دهد اين دختر بعد از اينكه به عنوان خدمتكار استخدام شده مورد تجاوز پدر امير قرار مي گرفته است .هر چند اين مرد از صغرا خواسته بود قتل را به گردن بگيرد و قول داده بود كه رضايت دهد اما در نهايت تقاضاي اعدام صغرا را كرد . در همين زمان بود كه صغرا سكوت را شكست و گفت : از وقتي وارد خانه اين مرد شدم مورد تجاوز او قرار مي گرفتم و مجبور به سكوت بودم روز خادثه وقتي او دوباره به سراغم امد تا به من تجاوز كند پسرش امير هم سر رسيد و او براي دور كردن امير پسرك را به طرف ديوار حل داد در اين هنگام سر امير به ديوار بر خورد كرد و به زمين افتاد اين مرد به من گفت بايد امير را به داخل چاه بيندازي او دلش نمي امد كه خودش پسرش را به چاه بيندازد من هم مجبور شدم اين كار را بكنم .

ادعاي صغرا مبني بر تجاوز به از سوي پزشكي قانوني مورد تاييد قرار گرفت و اعلام شد به قدر ي اين تجاوز وحشيانه بوده كه تعداد دفعات ان را نمي توان تشخيص داد به رغم اينكه بازپرس تلويحا گفته كه پدر امير عامل اين تجاوز بوده است
 
اما ادعاي صغرا از سوي دادگاه مورد تاييد قرار نگرفت و او را به اتهام قتل عمد به قصاص و رابطه نامشروع به ۱۰۰ ضربه شلاق محكوم كردند . اما پدر امير از اتهام تجاوز تبرئه شد . استدلال قاضي صادر كننده اين بود كه چون اثار تجاوز در بدن صغرا ديده شده پس مي توان اطمينان داشت كه او رابطه داشته است اما نمي توان اطمينان داشت كه كار پدر امير بوده است .
 صغرا يك بار در ۱۷ سالگي به پاي چوبه داررفته اما مادر امير از اعدام او صرف نظر كرده اواين بار به اصرار شوهرش قصد اعدام صغرا را دارد

source