مصاحبه رادیو پژواک در باره اعدام کودکان زیر 18 سال

گفتگو با پدربهنام زارع نوچوانانی که حدود دوسال پیش، در ۱۵ سالگی در شیراز مرتکب قتل شده واینک در زندان منتظر اعدام است  

http://www.sr.se/webbradio/include/CreatePlaylist.asp?Type=db&Id=793296&broadcastDate=&IsBlock=0&AudioFormat=3&AvailableAudioFormats=1;2;3

گزارش  می شنوید از وضعیت این نوچوانان درگفتگو با پدر یک نوجوان محکوم به اعدام، کامبیز محمودپور و منوچهر ماسوری  از کمیته ی توقف اعدام نوجوانان در ایران

http://www.sr.se/webbradio/include/CreatePlaylist.asp?Type=db&Id=800631&broadcastDate=&IsBlock=0&AudioFormat=3&AvailableAudioFormats=1;2;3

ُSOURCE: RADIO PEZHVAK