گفتگوی صدای آمريکا با مينا احدی، سخنگوی کميته عليه اعدام

خانم مينا احدی، سخنگوی کميته «عليه اعدام» در آلمان در مورد شرايطی که موجب دستگيری سينا پايمرد شد، و اين که چه اقداماتی برای نجات جان سينا شده است به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا توضيحاتی داد.

 

 

http://www.voanews.com/mediaassets/persian/2007_07/Audio/ra/Bahador21July07.ra