Reza Alinejad's brother sends a signed Petition to SCE

In a email to Nazanin Afshin-Jam, Ali Alinejad, brother of Reza Alinejad attached a letter that was prepared by Reza’s attorney with about 300 signatures on petition in Persian for Reza Alinejad. The letter addressed to head of Iran’s Judiciary Ayatollah Sharudi and the signed petition can be found here:

www.stopchildexecutions.com/Files/Rezaletter.pdf

www.stopchildexecutions.com/Files/RezaPersianPetition.pdf

رياست محترم قوه قضايه

حضرت آيت الله شاهرودي

ما امضا كنندگان اين نامه احتراما پيرامون حكم اعدام رضا علي نژاد جواني كه در هنگام دفاع از جان خود كه متوقف به قتل

مرحوم اسماعيل درودي گرديد و در هنگام اين حادثه 17 سال بيش نداشته، مراتب ذيل را در جهت اعتراض شديد خود به

دادنامه هاي صادره عليه ايشان كه بر خلاف قانون حكم به مجازات اعدام اصرار يافته، اعلام م يداريم و خواستار آزادي وي

(رضا علي نژاد) هستيم:

1381/10/ رضا شش سال است كه در زندان عادل آباد شيراز در حبس به سر مي برد. در ساعت 20:30 دقيقه مورخ 5

نامبرده به همراه دوستش به نام هادي عابديني در پياده روي بلوار امام زاده حسن شهرستان فسا پس از خريدن سمبوسه،

مشغول خوردن آن بودند كه دو نفر (مقتول و محمد فيروزي) به سمت آنها آمده، و با استفاده از الفاظ ن امتعارف و دور ازادب، زمينه يك درگيري را فراهم م يكنند. اين دو از زير لباس خود نانچيكويي كه يك نوع وسيله خطرناك رزمي است

خارج كرده و به بدن رضا و هادي ضرب و شتم وارد م يكنند در اين حين چون رضا جان خود و دوستش را در خطر مي ديد

كاردي كه گاهي اوقات همراهش بود را از جيب خود خارج كرده و بي آنكه قصد وارد آوردن ضرب هاي به بدن مقتول داشته

باشد براي دفاع از خود به سمت جلو م يبرد و با دست چپ از سر و صورت خود در مقابل ضربات وسيله رزمي محافظت

مي نمايد و در نهايت با شدت درگيري كارد به گردن مقتول اصابت م يكند.

در تحقيقات انجام شده مشخص مي شود: شروع كننده نزاع و درگيري مقتول بوده، كه با وسيله نانچيكو به طرف رضا و

هادي هجوم آورده است به گونه اي كه رضا مجبور م يشود در مقابل جان خود و دوستش عكس العمل نشان دهد. قضاتبين طرفين دعوا سابقه خصومت و دشمني

… » محترم شعبه شانزدهم ديوانعالي كشور نيز اين موضوع را با اين استدلال كه

نبوده و اقدام كننده دعوا و نزاع، مقتول و فرد همراهش بودند كه با نانچيكو آقاي رضا علي نژاد و همراهش را مورد حمله قرار

داده و نامبرده را از ناحيه سر (پيشاني) با وسيله مذكور كه وسيله خطرناكي است مجروح و خوني نموده و نامبرده (رضا

علي نژاد) مدعي است به خاطر دفاع از خون خود كه از ناحيه مقتول در معرض خطر قرار گرفته اقدام به پِر دادن (چرخاندنبدون هدف

) كارد آشپزخانه اي كه همراهش بوده نموده و تصادفا به ناحيه گردن مقتول اصابت و موجب مرگ او گرديده، به حكم اعدام را نقص و پرونده را براي رسيدگي به « … نظر م يرسد مدافعات محكوم به قصاص مقرون به صواب مي باشد

شعبه ديگري ارجاع م ينمايند .

پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه 101 دادگاه جزايي شهرستان فسا ارسال مي گردد و آن شعبه به اين استناد كه متهم

مي توانسته از صحنه درگيري فرار كند مجدد او را به قصاص نفس محكوم م ينمايد اين در حالي است كه دلايل و شواهد

موجود در پرونده مويد آن است كه رضا و هادي نمي توانستند از صحنه در گيري فرار كنند. به هر تقدير با اعتراض رضا

پرونده به ديوانعالي كشور ارجاع مي گردد و قضات هيات عمومي ديوانعالي كشور بدون در نظر گرفتن مسلّمات و واقعيات

پرونده حكم به قصاص نفس رضا عل ينژاد صادر مي نمايند.

اين حكم صرفنظر از آنكه رضا در مقام دفاع از جان خود و دوستش بوده و بدون سوءنيت بر ارتكاب قتل از كارد استفاده

كرده، به دليل آنكه سن قانون ياش در زمان ارتكاب جرم 17 سال بود بر خلاف مقررات بين المللي از جمله ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه ايران به آن ملحق شده مي باشد چرا كه بند 6 ماده 5 ميثاق اعدام افراد زير 18 سال را ممنوع

كرده و دولتها را مكلف به تبعيت از اين مقرره نموده است.

امضا به پيوست