اجراي حکم اعدام سينا پايمرد به تعويق افتاد


سينا پايمرد که قرار بود  ١٧ ژوئيه پاي چوبه دار برود، با اعتراضات گسترده جهاني و با اعتراض در ايران، فعلا از مرگ نجات يافت
سازمان عفو بين الملل و چندين نهاد مدافع حقوق انساني  فورا به اين حکم وحشيانه اعتراض کردند. با تماس با مسئولين اتحاديه اروپا، مقامات شوراي حقوق بشر سازمان ملل و برخي کميسيونهاي حقوق بشر در دنيا ، نامه هاي اعتراضي متعددي امروز به دست مقامات حکومت اسلامي رسيد
در آخرين لحظات اجراي حکم اعدام، شاهرودي اعلام کرد که اين حکم اجرا نميشود و فعلا اجراي حکم به تعويق مي افتد
سينا فعلا از مرگ نجات يافت. اين واقعه به دليل اعتراضات جهاني و اعتراض مردم بر عليه اعدام است.اعدام جوانان و نوجوانان  وحشيانه و غير انساني است و بويژه  امروز با موجي از اعتراض روبرو شده است
اکنون براي نجات سينا پايمرد يک هفته وقت داريم و بايد بکوشيم بهر طريق ممکن کاري بکنيم که حکم اعدام سينا لغو شود
جمهوري اسلامي ايران را بايد تحت فشار گذاشت و بايد کاري کرد که همان حکومتي که حکم اعدام داده است، اين حکم را رسما لغو کند