بيانيه فارسي راامضا کنيد

نوجوانان را اعدام نکنید


به: دبیر کل سازمان ملل متحد آقای بان کی مون، رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی خامنه ای و ریاست قوه
قضاییه جمهوری اسلامی ایران آیت الله محمود هاشمی شاهرودی
ما امضا کنندگان ذیر به شدت نگران اعمال اعدامهای مداوم نوجوانان ایرانی که درهنگام ارتکاب جرائم اتهامی زیر ١٨ سال سن داشته اند میباشیم

ماده ی ٥. ٦ کنوانسیون بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی اعلام میدارد ” مجازات مرگ نباید برای جرائمی که توسط افراد زیر ١٨ سال بانجام رسیده است صادرگردد”. ماده ی ٣٧ (الف) کنوانسیون حقوق کودک اعلام میدارد ” نه اعدام و نه مجازات حبس ابد بدون امکان آزاد شدن، نباید برای جرائمی که کودک توسط افراد زیر ١٨ سال بانجام رسیده است صادر گردد” . دولت ایران به عنوان امضا کننده این کنوانسیونها، نسبت به رعایت این دو ماده التزام بین المللی دارد

با این حال سازمان عفو بین الملل از سال ١٩٩٠ تا کنون ٢١ مورد اعدام مجرمین نوجوان در ایران را به ثبت رسانده است. در خیلی موارد این نوجوانان تا سن ١٨ سالگی زندانی بوده و سپس اعدام شده اند.

در ژانویه سال ٢٠٠٥ کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد که بر رعایت کنوانسیون حقوق کودک از سوی کشورها نظارت دارد، ایران را فرا خواند تا فورا کلیه ی اعدامهای مجرمین کودک را متوقف کرده و مجازات مرگ را در چنین مواردی کنار بگذارد. در تابستان سال ٢٠٠٦ گزارش رسید که مجلس ایران لایحه ای را از تصویب گذرانده که به تشکیل دادگاه های خاص برای کودکان و نوجوانان میانجامد. هر چند این لایحه هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده است، شورایی که بر قانونگذاری ایران نظارت میکند تا از مطابقت آن با اصول اسلامی اطمینان حاصل نماید. گزارشات در طی ٤ سال گذشته نشان میدهد که مقامات ایرانی تصویب قانون منع مجازات مرگ را برای کودکان مجرم، مورد نظر قرار داده اند، هرچند که اظهارات اخیر یکی از سخنگویان قوه قضاییه نشان میدهد قانون پیشنهادی، مجازات مرگ را تنها در مورد جرائمی خاص ممنوع میکند و نه تمامی جرائمی که کودکان مرتکب میشوند.
با وجود تمامی این تلاشها در طی ٢ سال گذشته تعداد مجرمین کودک که در ایران اعدام میشوند، افزایش یافته است. به گزارش سازمان عفو بین الملل تا ژانویه سال ٢٠٠٧ حداقل ٢٣ کودک مجرم در نوبت اعدام قرار دارند. اسامی و سن این افراد که درهنگام ارتکاب جرائم اتهامی از این قرار است:
١. دلارا دارابی ١٧ ساله
٢. بنیامین رسولی ١٧ ساله
٣. حسین ترنجی ١٧ ساله
٤. حسین حقی ١٧ ساله
٥. مرتضی فیضی ١٦ ساله
٦. سعید جازی ١٧ ساله
٧. علی مهین ترابی ١٦ ساله
٨. میلاد بختیاری ١٦ ساله
٩. فرشاد سعیدی ١٧ ساله
١٠. حسین قره باغلو ١٦ ساله
١١. شهرام پورمنصوری ١٧ ساله
١٢. هدایت نیرومند ١٥ ساله
١٣. محمد موسوی
١٤. مصطفی ١٦ ساله
١٥. محمود ١٧ ساله
١٦. حمید ١٧ ساله
١٧. سجاد ١٧ ساله
١٨. فرزاد ١٥ ساله
١٩. اصغر ١٦ ساله
٢٠. ایمان ١٧ ساله
٢١. نعمت ١٥ ساله
٢٢. حمزه س ١٧ ساله
٢٣. صابر

ما امضا کنندگان زیر از مقامات ایران میخواهیم که:
– فورا اعدام کلیه مجرمین کودک را متوقف کرده و از اعمال بیشترچنین مجازاتهایی نسبت به کودکان جلوگیری کنند.
– مطابق با التزامات ایران بعنوان کشورامضا کننده کنوانسیون بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک فورا نسبت به لغو همیشگی مجازات مرگ برای کلیه ی مجرمین کودک اقدام نمایند.
– فهرستی از کلیه ی افرادی که درهنگام ارتکاب جرائم اتهامی، زیر ١٨ سال سن داشته و به مجازات مرگ محکوم شده اند را اعلان نمایند.
ما امضا کنندگان زیر از سازمان ملل متحد، کمیساریای حقوق بشر این سازمان و کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحده مصرانه درخواست میکنیم که:
– خواستار آن شوند که دولت ایران فورا نسبت به رعایت التزامات بین المللی خود که در کنوانسیون بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک بدان تصریح شده اقدام نماید.
امضا کنندگان
نام _________________

ایمیل________________

کشور_______________

مقام ________________