© Stop Child Executions is an archive website.  All content is for historical & reference purposes only. Some information may be subject to updates.کمیته گزارشگران حقوق بشر - بنیامین رسولی پس از شش سال اضطراب از اعدام
رهایی یافت. با گذشت بیش از شش سال از پروندهی بنیامین رسولی، جوانی که در
کودکی به اتهام قتل عمد دوستش به اعدام محکوم شده بود، با رضایت اولیای دم
مقتول و با رای قضات شعبهی 71 دادگاه کیفری استان آزاد شد.

بنیامین در 15 سالگی طی یک نزاع کودکانه با کودکان هم سن و سال خود درگیر و
از سوی شعبه ی 74 دادگاه کیفری استان تهران به اعدام محکوم شد، اما با پیگیری
و تلاش معصومه طهماسبی، وکیل پرونده قضات دیوان عالی کشور با عنایت به صغر سن
وی و عدم قصد ایراد ضرب قتل را از نوع شبه عمد عنوان کردند و پرونده برای
رسیدگی امر به شعبهی هم عرض ارجاع شد.

اولیای دم مقتول که پیش از این بر خواستهی خود؛ مبنی بر قصاص تاکید داشتند،
پس از شبه عمد خواندن قتل از سوی دیوان عالی کشور با اخذ مبلغ "پانصد میلیون
ریال" رضایت رسمی خود را اعلام نمودند.

گفتنی است جمعی از فعالان حقوق بشر و مخالفان اعدام کودکان با کمک خانوادهی
بنیامبن مبلغ فوق را پرداخت کردند. صبح دیروز، دهم آذر ماه پس ازگذشت بیش از
شش سال از حادثه، قضات شعبهی 71 به جنبهی عمومی جرم رسیدگی کردند و با احتساب
ایام بازداشت، دستور آزادی کودک دیروز و جوان امروز صادر شد.
--------------------